ÇAĞRI MERKEZİ SÜRECİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pudo Taşıma Teknolojileri A.Ş. (“Pudo”) tarafından çağrı merkezine yapılan arama süreçlerinde ilgili kişilerin kişisel verileri aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere;

https://pudo.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan aydınlatma metnimiz üzerinden de erişebilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

 • Ad-Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Kargo takip numarası
 • Hasar, kayıp durumunda uygulanacak prosedürel işlemler ve gereken her türlü bilgiler
 • Adres bilgileri
 • Göndericinin bilgileri (gerektiği takdirde)
 • Görsel ve işitsel kayıt bilgileri
 • Müşteri işlem bilgileri

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel verileriniz, çağrı merkezine yapılan aramalar ile ilişkili olarak aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) işlenebilecektir:

 • Pudo tarafından (omnichannel) kargo teslimat süreçlerindeki sorunların tespit edilmesi,
 • Çağrı merkezi üzerinden gelen aramaların yasal mevzuata uygun olarak kayıtlarının alınması ve değerlendirilmesi,
 • Çağrı merkezinin olası işleyişinin geliştirilmesi ve bu kapsamda müşterilere daha iyi hizmet verilebilmesi,
 • Doğabilecek muhtemel uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
 • Ürün ve hizmetler ile ilgili bilgi verebilmek,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; diğer taşıma teknoloji şirketlerine, kargo firmalarına, ürünün alındığı platforma(e-ticaret siteleri gibi), yazılım ve teknik altyapı sağlayan firmalara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin, başta 6698 sayılı KVKK ardından da her türlü yasal mevzuata paralel olacak şekilde tutulması hukuki yükümlülüğümüz gereği çağrı kaydı üzerinden toplanmakta ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini operasyonel olarak mümkün kılan kişisel verilerinizle sınırlı olmak üzere otomatik usullerle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin kategorisine bağlı olarak farklı süreler için saklanmaktadır. Matbu evrak veya dijital ortam üzerinde saklanan kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirildikten kısa bir süre sonra silinebilirken, kargo operasyonlarının yürütülmesi ve bu süreçte müşteri veya ilgili kişilere karşı haklarımızın yerine getirebilmesi için gerekli sistemlerde kişisel verilerinizi bu amaçla sınırlı olarak daha uzun süre saklanabilecektir.  

Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda PUDO talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 1. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 1. d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sitesi No:11 Ataşehir / İSTANBUL adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@pudo.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Pudo tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Pudo kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.