PUDO TAŞIMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
BAŞVURU FORMU

GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 11 ile birlikte kişisel veri sahiplerine kişisel verilerine yönelik birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK kapsamında veri sahiplerine tanınan hakların kullanılması bakımından 13. madde; PUDO’nun veri sorumlusu olarak hareket ettiği durumlarda, söz konusu haklarına ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“KVK Kurulu”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle kişisel veri sahipleri tarafından PUDO’ya iletilmesi gerekmektedir. Bu ibareden hareketle kişisel veri sahiplerinin gerçekleştireceği başvurular işbu formun çıktısı alınarak tarafımıza;

  • Kişisel veri sahibi başvuranın şahsen başvurusu ile,
  • Noter marifetiyle,
  • Başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’ nda tanımlanmış güvenli elektronik imza ile imzalanması ile PUDO’nun kayıtlı elektronik posta (“Kep”) adresine gönderilmesi suretiyle iletilebilecektir.

KVK Kurulu’ nun teşkili ile Kurul’ un belirleyeceği yöntemlerin duyurulmasını takiben, bu yöntemler üzerinden PUDO’ya hangi biçimlerde başvurulabileceğine ilişkin ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel veri sahibi başvuranın PUDO nezdinde gerçekleştirdiği başvurusu tarafımıza tebliği tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde PUDO tarafından yanıtlanacaktır. PUDO belirtilen süreye riayet ederek başvurana sunacağı yanıtlar yazılı veya elektronik ortamdan gerçekleştirilecektir.

BAŞVURANIN İLETİŞİM BİLGİLERİ

AD SOYAD

 

TC. NO

 

TELEFON NO

 

E POSTA ADRESİ

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

 

BAŞVURANIN PUDO İLE İLİŞKİSİ

MÜŞTERİ

 

İŞ ORTAĞI/İŞ BİRLİĞİ HALİNDE BULUNULAN ŞİRKET PERSONELİ

 

ZİYARETÇİ

 

ESKİ PERSONEL

 

DİĞER (PUDO ile ilişkinizi lütfen belirtiniz

 

 

BAŞVURANIN ESKİ PERSONEL OLMASI DURUMUNDA:

Hizmet süresi (başlangıç ve bitiş tarihleri)

 

 

BAŞVURANIN İŞ BAŞVURUSU YAPMIŞ OLMASI DURUMUNDA:

Özgeçmiş paylaşımı yapılan tarih

 

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ FİRMA PERSONELİ OLUNMASI HALİNDE:

PUDO ile ilişkinin doğduğu tarih

 

Çalışılan firma ve pozisyon bilgisi

 

 

BAŞVURANIN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİ (Lütfen KVKK kapsamında kullanabileceğiniz haklarınıza yönelik olarak detaylı bir bilgilendirme yapınız)

 

PUDO’NUN BAŞVURUYA VERECEĞİ YANIT BİÇİMİ (Lütfen yanıtlama biçimini belirtiniz)

Verilecek yanıtın ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum

 

Verilecek yanıtın e posta adresime gönderilmesini istiyorum

 

Elden teslim almak istiyorum (vekaleten teslim alınması durumunun söz konusu olması halinde, noter tasdikli vekaletname yahut yetki belgesi bulunması gerekmektedir)

 

İşbu başvuru formu, PUDO ile olan ilişkinin tespiti ile -mevcut ise- PUDO tarafından işlenen kişisel verilerin belirlenmesi ve buna bağlı olarak başvuranın başvurusuna eksiksiz ve süresinde yanıt verilebilmesinin sağlanması adına düzenlenmiştir.

KVKK kapsamında; -mevcut ise- işlenen kişisel verilerin güvenliği ile hukuka aykırı ve haksız biçimde veri paylaşımı riskini bertaraf edebilmek adına PUDO, kimlik tespiti sağlayabilmek adına başvuruyu gerçekleştiren ilgiliden ek olarak evrak (kimlik belgesi sureti vs.) talebinde bulunabilecektir.

Başvuruyu gerçekleştiren kişisel veri sahibinin eksik yahut yanlış bilgi paylaşımı nedeniyle, PUDO’nun eksik yanıt vermiş olması ve/veya hukuka aykırı biçimde veri paylaşımında bulunmasına bağlı olarak PUDO, herhangi bir yükümlülük altında olmadığını beyan eder.

BAŞVURAN KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’ NİN:

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmzası :